Programul „A doua şansă” are ca scop sprijinirea copiilor/ tinerilor/ adulţilor în demersurile lor de reintegrare în sistemul de învăţământ, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite nivele de studii. Metodologia de desfășurare a programului „A doua șansă” la nivel național este reglementată de următoarele prevederi legislative:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis Ordinul 5248 2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”, ordin publicat în numărul 721 din 13.10.2011 al Monitorului Oficial.
 • Miisterul Educației Naționale (MECTS, la vremea respectivă) a emis acest ordin în baza prevederilor art. 29 alin. (4) şi ale art. 30 alin. (2) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale şi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ şi ale HG 536 2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 • De asemenea, prin acest ordin s-a abrogat Ordinul 2268/2007 privind aplicarea Programului „A doua şansă“.

Programul este structurat pe două nivele:

 • Programul „A doua şansă” pentru învăţământul primarare ca scopsprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii şi care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei (și totodată vârsta înscrierii în învățământul de masă).
 • ProgramulA doua şansăpentru învăţământul secundar inferior* are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu.

* În Programul „A doua şansă“ pentru învăţământul secundar inferior se pot înscrie persoane cu vârsta de peste 14 ani care au absolvit învăţământul primar. Se pot înscrie şi persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI, VII), au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul gimnazial, cursuri de zi.

Alte precizări privind programul „A doua șansă”:

 • nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în program;
 • programul are o durată flexibilă; durata medie de şcolarizare se poate reduce în funcţie de competenţele dovedite şi de progresul individual în învăţare, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale;
 • absolvenţii programului „ A doua șansă” au dreptul la continuarea studiilor;
 • programul este organizat în module care permite organizarea orarului în funcţie de nevoile cursanţilor (în cursul săptămânii, după amiază sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.);
 • se pot înscrie minimum 8 şi maximum 15 elevi pe fiecare clasă.

Organizarea şi durata programului „ A doua șansă

Pentru învățământul primar – în funcţie de decizia fiecărei şcoli, adoptată după consultarea elevilor, cursurile pot fi:

 • în regim de zi sau seral (implicând frecventarea cursurilor în fiecare zi, dimineaţa sau după-amiaza)
 • în regim intensiv (la sfârşit de săptămână)
 • în regim comasat (în perioada vacanţelor scolare)
 • în regim simultan

Durata programului este flexibilă. Durata medie este de doi ani pentru un cursant care nu a frecventat niciun an din ciclul primar.

Pentru învățământul secundar inferior, în funcţie de decizia fiecărei şcoli, adoptată după consultarea elevilor, cursurile pot fi:

 • în regim seral, la sfârşit de săptămână;
 • în regim comasat (în perioada vacanţelor şcolare)
 • în regim simultan

Durata programului este flexibilă. Durata de școlarizare medie standard este de 4 ani (se poate micşora sau se poate mări, în funcţie de competenţele fiecărui elev).

Înscrierea în programul „A doua șansă”

Învățămânul primar:

 • Înscrierile se pot face la începutul fiecărui an şcolar sau, în unele cazuri, chiar la începutul fiecărui semestru şcolar (septembrie și respectiv ianuarie);
 • În unităţile de învăţământ care organizează programul A doua șansă” pentruînvăţământul primar;
 • Pe baza dosarelor de înscriere.

Învățămânul secundar inferior:

 • Cei interesati îşi pot depune dosarele de două ori pe an, în septembrie şi în ianuarie;
 • Dosarele se depun în unităţile de învăţământ care organizează programul A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior.

Curriculum – programul „A doua șansă”

Învățământul inferior – Curriculum specific definit în programele şcolare şi ghidurile noi elaborate pentru nivelurile I-IV:

 • Limba şi literatura Română nivelul IV
 • Limba modernă nivelele I-IV
 • Matematică nivelele I-IV
 • Cunoaşterea mediului nivel III
 • Ştiinţe nivel IV
 • Istorie/geografie nivel IV
 • Educaţie civică
 • Limba rromani

Învățămânul secundar inferior:

 • Programul de pregătire se aplică pentru educaţia de bază, începând cu anul I, şi, pentru pregătirea profesională corespunzătoare domeniilor de pregătire de bază, respectiv domeniilor de pregătire generale, începând cu anul II din program.
 • La sfârşitul anului III, elevul poate opta pentru parcurgerea stagiului de pregătire practică de 720 de ore, după absolvirea anului IV din cadrul programului „A doua şansă” pentru obţinerea unei calificări profesionale de nivel 2.

Evaluarea

Evaluarea poate fi orală, scrisă sau practică.

 • În învățământul primar:
  • Nivelele I şi II – se evaluează doar achiziţiile fundamentale, corespunzătoare disciplinelor Limba română şi Matematică
  • Nivelele III şi IV
   • Se evaluează  achiziţiile tuturor disciplinelor corespunzătoare acestor nivele
   • Evaluarea curentă/ calificative
   • Evaluarea la sfârşitul fiecărui modul se va derula în sesiuni speciale.
   • Promovarea unui modul – minim obţinerea calificativului suficient
 • În învățământul secundar inferior:
  • Evaluare prin acordare de credite;
  • Evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi formale;
  • Evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi informale;
  • Evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe căi nonformale;
  • Evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite pe parcursul programului;
  • Există ghid de evaluare;
  • Există standarde de performanţă;
  • Există standarde de pregătire profesională.

Certificarea

 • În învățământul primar:

Rezultatele elevilor vor figura într-un catalog special, elaborat de Ministerul Educației Naționale.

Fiecare nivel (clasă) presupune parcurgerea unor module.

În urma promovării unui modul, elevul va primi o adeverinţă care atestă acest lucru.

În urma promovării unui nivel se va elibera o adeverinţă de promovare a acestuia.

După ce o persoană promovează toate nivelurile, va primi un certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu primar.

Absolvenţii au aceleaşi drepturi cu absolvenţii învăţământului primar de masă.

 • În învățământul secundar inferior:

În urma promovării unui modul (obţinerea cel puţin a mediei 5), elevul va primi o adeverinţă şi un număr de credite. După acumularea a cel puţin 75% din totalul de credite specifice unui nivel, elevul poate promova în nivelul următor.

Modulele restante din toţi anii de studiu pot fi evaluate în cadrul unor sesiuni anuale sau a unor sesiuni suplimentare

Persoanele care absolvă toate nivelurile au aceleaşi drepturi cu absolvenţii invăţământului obligatoriu, obţin un portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi foaia matricolă.

Dacă absolvenţii învăţământului secundar inferior susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale, ei obţin un certificat de pregătire profesională de nivel I. Astfel, pot urma un an de completare, iar după absolvirea acestuia, vor putea să-şi urmeze studiile învăţământului secundar superior (liceu).