Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investește în oameni!

         Proiectul „Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socio-educativă – CIVIS” își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât un număr cât mai mare dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.

         Proiectul va genera beneficii imediate și pe termen lung atât pentru membrii grupului țintă, cât și pentru elevi, tineri, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunităților locale și decidenți la nivel inter-regional și la nivel național.

                  Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brașov

                  Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Galați

                  Partener 2: Concept Electronics SRL

         Obiectivul general al proiectului are trei dimensiuni:

 • creșterea numărului de copii/ tineri reintegrați în sistemul de învățământ și care finalizează cel puțin ciclul primar de școlaritate;
 • susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Brașov și Galați, prin operațiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii;
 • generarea unor beneficii imediate și pe termen lung atât pentru membrii grupului țintă, cât și pentru elevi, tineri, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunităților locale și decidenți la nivel inter-regional și național.

 

         Obiectivele specifice ale proiectului CIVIS sunt următoarele:

 • Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 120 de persoane din categoria personalului suport implicat în programe de tip „A doua șansă”, educație remedială și învățare asistată, precum și în programe de prevenire a abandonului școlar, prin participarea la sesiuni de formare continuă dezvoltate în proiect;
 • Optimizarea resurselor de învățare destinate persoanelor din grupul țintă prin utilizarea aplicațiilor multimedia, precum și a formelor de instruire bazate pe tehnologia de teleprezență și curricula adaptate nevoilor de formare și orientare profesională ulterioară;
 • Reintegrarea în sistemul de educație a 360 de persoane care au abandonat școala de cel puțin 4 ani, prin participarea într-un program flexibil de educație de tip „A doua șansă”;
 • Creșterea gradului de participare la educație în comunitățile dezvantajate prin servicii de asistență socio-educativă și consiliere pentru 200 de elevi și 100 de preșcolari cu risc de abandon din județele Brașov și Galați;
 • Stimularea parteneriatului activ școală–comunitate prin crearea și dezvoltarea sustenabilă a patru centre de asistență socio-educativă destinate menținerii copiilor și tinerilor în sistemul de educație;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, a experienței și a bunelor practici generate, prin organizarea unei campanii de conștientizare la nivel inter-regional;

         Sprijinul educațional pentru elevii din învățământul preșcolar și primar pe care și-l propune acest proiect, contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, focalizându-se pe două dintre obiectivele specifice: promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv educația superioară, cercetarea și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

         De asemenea, proiectul va avea o contribuție indirectă la realizarea obiectivului referitor la facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii.

 

         Categoriile de grupuri țintă ale proiectului  CIVIS sunt:

 • 360 de copii/ tineri care au abandonat școala și nu au finalizat învățământul primar/ secundar inferior;
 • 200 de elevi aflați în situație de risc de abandon școlar;
 • 100 de preșcolari din medii dezavantajate;
 • 120 de specialiști din rândul personalului implicat în dezvoltarea și implementarea programelor de educație de tip „A doua șansă” (ADȘ) și personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii;
 • 100 de părinți ai elevilor și ai preșcolarilor.

 

         Activitățile principale care se derulează pe parcursul celor 18 luni de durată a proiectului sunt următoarele:

 • Managementul proiectului;
 • Informarea și publicitatea cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului;
 • Realizarea unui studiu privind contextualizarea programului “A doua șansă” (ADȘ) și a programelor de prevenire a abandonului școlar la nivelul județelor Brașov și Galați;
 • Constituirea Centrelor de Asistență Socio-Educativă (CASE) și a corpului de specialiști pentru implementarea de programe de educație remedială și învățare corectivă asistată;
 • Organizarea și desfășurarea programului de educație „A doua șansă” (ADȘ);
 • Organizarea și derularea de activități de asistență socio-educativă și consiliere în vederea diminuării riscului de părăsire timpurie a școlii;
 • Organizarea unei campanii de creștere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii la nivel local și regional.

AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Titlul proiectului: „Corelarea Învățării pentru Viața cu Integrarea Socio-educativă – CIVIS”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/162/2.2/S/140293